Provincie Overijssel

Met het klimaatakkoord van Parijs zijn de doelstellingen wat betreft het terugdringen van CO2-uitstoot flink aangescherpt. Windenergie is onontbeerlijk om deze doelstelling te kunnen halen. Dat geldt ook voor Nederland waar nu ongeveer tweeduizend windturbines op land staan die in ongeveer 5% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte voorzien. De regering had al voor “Parijs” becijferd dat een verdriedubbeling van windenergie op land nodig zou zijn om de Nederlandse duurzame energie doelstelling te halen. Dat betekent dat het huidige opgesteld vermogen van ongeveer 3.300 MW naar 6.000 MW in 2020 zou moeten gaan.

Deze doelstellingen kunnen alleen gehaald worden als de verschillende overheidspartijen, initiatiefnemers voor windparken, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en ook bewoners met elkaar samenwerken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert windenergie op land in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Provincies stellen ruimtelijk beleid ten aanzien van windenergie op. In 2013 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies over de verdeling per provincie.

Provincie Overijssel

In navolging hierop is de provincie Overijssel samen met kernpartners van start gegaan met de ontwikkeling van het Programma Nieuwe Energie Overijssel. Dit programma heeft als doel om in 2023 20% hernieuwbare energie te realiseren en besparings- en efficiencymaatregelen in verschillende sectoren te stimuleren. Onlangs heeft de provincie de contouren van dit programma gepubliceerd (Contouren Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023). Daarin is reeds geconcludeerd dat de huidige doelstelling van 85,5 MW voor wind te licht is en een ambitieuzere doelstelling noodzakelijk is, namelijk 285 MW.