Inspraak

Zoals gebruikelijk bij bouwprojecten zal er ook een formele procedure gevolgd worden voordat gestart kan worden met de bouw. In die procedure is het ook mogelijk om in te spreken. De belangrijkste vergunning die nodig is, is de omgevingsvergunning. Momenteel overleggen wij met de gemeente over de aanvraag voor deze vergunning. Als wij deze ingediend hebben, zal de gemeente een ontwerpvergunning maken. Deze ligt zes weken ter visie en hierop kan een ieder inspreken. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit.

Beroep/hoger beroep

Het definitieve besluit komt voor een tweede maal voor een periode van zes weken ter visie te liggen. Gedurende deze periode wordt aan belanghebbenden de gelegenheid geboden om beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Overijssel en later in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er geen beroep wordt ingesteld, is de omgevingsvergunning na het verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk. Belanghebbenden kunnen eventueel ook een voorlopige voorziening vragen tegen de omgevingsvergunning.

Voor de formele procedure is het verstandig de berichtgeving van de gemeente in de gaten te houden (bijvoorbeeld via www.hellendoorn.nl).